• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

Prevádzkovateľ verejného vodovodu o z n a m u j e, zrušenie zákazu dodávať vodu ako pitnú v lokalitách Stará Hora, Nová Hora a Líška.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa  voči odberateľom podľa  čl. 13 a 14 nariadenia EP a rady 2016/679 o ochrane osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Príloha č. 1 Obchodných podmienok  k Obchodnej zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu.

Priložené súbory:
                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Cenník poplatkov a prác platný od 1.2.2016    
vodné zdroje *    


plombovanie domového vodomeru - osadenie značky montážnika, práca, materiál,doprava v extraviláne mesta Krupina -  9,35 €/ ks bez DPH
poplatok za prerušenie dodávky pitnej  vody z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa  -  30 € bez DPH
poplatok za obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody  z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa -   30 € bez DPH
poplatok za prerušenie  a obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa ( demontáž a montáž vodomeru)  -  20 € bez DPH
odčerpanie vody z domovej vodomernej šachty pri kontrole, odpise  domových vodomerov -   15 € /ks bez DPH
demontáž vodomeru pri ukončení odberu  -  20 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ) **  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ)**  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z  VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
    
* poplatky a práce na verejnom vodovode v správe MsBP, s.r.o.    
    
** poplatok nemá vplyv na dofakturovanie náhrady škody za neoprávnený odber pitnej vody    

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažene Dendišová, kontakt  :dendisovambp@krupina.sk

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306